• Save ₱20
  260.00
 • Save ₱30
  SAJO DAERIM Ham for Handon Kimbap
 • Save ₱10
  140.00
 • Save ₱35
 • Save ₱20
  160.00
 • Save ₱15
  95.00
 • Save ₱3
 • Save ₱15
 • Save ₱10
 • 35.00100.00
 • Save ₱10
  35.00100.00
 • Save ₱30
 • 130.00340.00
 • Gindara Tofu
  165.00330.00