• Save ₱30
  SAJO DAERIM Ham for Handon Kimbap
 • Save ₱25
  135.00580.00
 • Save ₱22
  98.00
 • Save ₱40
  SAJO DAERIM Vienna Sausage
  130.00580.00
 • Save ₱15
  SAJO DAERIM Wheel Touch Sausage
  60.00330.00
 • Save ₱20
  SAJO DAERIM Kimbap Ham
  125.00
 • Save ₱15
  165.00
 • Save ₱135
 • Save ₱35
  DAERIM Deli Big Bulgogi Ham