• Save ₱30
  SAJO DAERIM Ham for Handon Kimbap
 • 160.00680.00
 • Save ₱15
  105.00
 • Save ₱35
  SAJO DAERIM Vienna Sausage
  135.00540.00
 • Save ₱15
  SAJO DAERIM Wheel Touch Sausage
  60.00330.00
 • Save ₱20
  SAJO DAERIM Kimbap Ham
  125.00
 • Save ₱15
  165.00
 • Save ₱35
  DAERIM Deli Big Bulgogi Ham